Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mulder Naaimachines gevestigd:
Van der Driftstraat 8
3131 JH VLAARDINGEN (Nederland),
Hierna Mulder Naaimachines “Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer 27260284 BTW nummer: NL1272.80.819.B01

 1. Artikel Toepasselijkheid:
  1. Deze Algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site van Mulder Naaimachines.
  2. Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Mulder Naaimachines in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, evenals elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Mulder Naaimachines op elektronische bestellingen via de websitewww.muldernaaimachine.nl Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.

 1. Artikel Aanbiedingen / Overeenkomsten:
  1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Mulder Naaimachines is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
  2. Alle aanbiedingen van Mulder Naaimachines zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
  3. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
  4. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Mulder Naaimachines het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk. De overeenkomst kan door Mulder Naaimachines herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
  5. Koper en Mulder Naaimachines komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De Elektronische bestanden bij Mulder Naaimachines gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 1. Artikel Prijzen:
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's inclusief B.T.W.
  2. Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoed van type- of scanfouten.
  3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeldt staat die niet correct is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 1. Artikel Aflevering en Leveringstermijnen:
  1. Mulder Naaimachines streeft ernaar om producten binnen 3 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Mulder Naaimachines is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door post.nl dan wel enige andere door ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Mulder Naaimachines.
  2. De door ons opgegeven levertijden gelden voor levering in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door Mulder Naaimachines is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  3. De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal evenals de wijze van verzending worden door Mulder Naaimachines bepaald.
  4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
  5. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  6. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
  7. Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.

 1. Artikel Betaling:
  1. bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Vooruitbetaling op ABN.AMRO NL80ABNA0510992307 t.n.v. Mulder Naaimachines te Vlaardingen.
 • Remboursbetaling
 • Contante betaling of pinnen bij afhalen in onze winkels.
  1. Een remboursbetaling vindt contant plaats en de rembourskosten zijn voor rekening van de klant.
  2. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mulder Naaimachines heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.
  3. In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-) verplichtingen is Mulder Naaimachines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-) verplichtingen volledig is nagekomen.

 1. Artikel Garantie en aansprakelijkheid
  1. Mulder Naaimachines garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
  2. De garantietermijn van Mulder Naaimachines komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten onderhoud, of 2. Opzettelijke beschadiging of 3. Onoplettendheid.
  3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

 1. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen, foto,s, tekeningen en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Mulder Naaimachines gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.